2024

2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 70 din 28.12.2023 privind aprobarea efectuării operaţiunilor necesare în vederea primei înscrieri în Cartea Funciară , în proprietatea comunei Tomnatic din judeţul Timiş , în domeniul public , a unor imobile situate pe raza administrativ – teritorială a comunei Tomnatic din județul Timiș , având categoria de folosință drumuri de exploatare

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 69 din 28.12.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic şi ale activităţilor şi serviciilor din subordinea locală

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 68 din 12.12.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local al comunei Tomnatic în anul 2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 67 din 05.12.2023 privind aprobarea rectificării suprafeței unui imobil situat pe raza administrativ – teritorială a comunei Tomnatic din județul Timiș , în intravilan

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 66 din 05.12.2023 privind aprobarea implementării proiectului ”Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în comuna Tomnatic”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 65 din 05.12.2023 privind aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) , pentru investiția ”Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în comuna Tomnatic”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 64 din 05.12.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 63 din 23.11.2023 privind aprobarea plății din bugetul local al comunei Tomnatic a sumei de 1.000 lei , reprezentând cheltuieli eligibile aferente proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru clădiri publice în cadrul UAT Tomnatic , județul Timiș prin investiții în producția de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 62 din 23.11.2023 privind aprobarea efectuării operațiunilor necesare în vederea primei înscrieri în Cartea Funciară , în proprietatea comunei Tomnatic din județul Timiș , în domeniul public , a unor imobile situate pe raza administrativ – teritorială a comunei Tomnatic din județul Timiș , având categoria de folosință drumuri de exploatare

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 61 din 23.11.2023 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a domnului , în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 60 din 23.11.2023 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 59 din 23.11.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local al comunei Tomnatic în anul 2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 58 din 23.11.2023 privind stabilirea cotelor , valorilor impozabile , nivelurilor impozitelor şi taxelor locale , taxelor speciale şi amenzilor , în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare , pentru anul fiscal 2024

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 57 din 31.10.2023 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiție ”Extinderea sistemului de alimentare cu apă și modernizarea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Tomnatic , Comuna Tomnatic , Jud. Timiș”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 56 din 31.10.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local al comunei Tomnatic în anul 2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 55 din 31.10.2023 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în comuna Tomnatic”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 54 din 31.10.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Tomnatic în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tomnatic 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 53 din 31.10.2023 privind însușirea și aprobarea unei documentații tehnice de primă înscriere în Cartea Funciară , în proprietatea comunei Tomnatic din județul Timiș , în domeniul public , a unui imobil situat pe raza administrativ – teritorială a comunei Tomnatic din județul Timiș , în extravilan , precum și pentru însușirea și aprobarea unei documentații tehnice de rectificare a suprafeței unui imobil situat pe raza administrativ – teritorială a comunei Tomnatic din județul Timiș , în extravilan

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 52 din 27.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici , a devizului general actualizat și valoarea cofinanțării pentru obiectivul de investiție ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Tomnatic – Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local” 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 51 din 27.10.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate , a documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”ÎNFIINȚAREA UNOR CENTRE DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL TIMIȘ – LOT 2 (U.A.T. TOMNATIC)” , finanțat prin P.N.R.R. , Componenta 3 – Managementul deșeurilor , Investiția I.1 – Dezvoltarea , modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș / comune , Subinvestiția I.1A – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar , Cod Proiect – C3I1A0122000518

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 50 din 29.09.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local al comunei Tomnatic in anul 2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 49 din 21.09.2023 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent unei funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 48 din 21.09.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic și a activitiililor și serviciilor din subordinea locală

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 47 din 31.08.2023 privind darea în folosinţă gratuită , pe durată determinată , a imobilului situat în comuna Tomnatic , sat Tomnatic , nr. 191/A , județul Timiș , înscris în CF nr. 400907 – Tomnatic , nr. top. 400907 , nr. top. 400907 – C2 și nr. top. 400907 – C3 , compus din teren intravilan în suprafață de 1.366 mp și construcții reprezentând Biserica Ortodoxă din comuna Tomnatic în regim de înălțime parter , etaj 1 parțial și etaj 2 parțial , precum și Anexa în regim de înălțime parter

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 46 din 31.08.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local al comunei Tomnatic în anul 2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 45 din 31.08.2023 privind înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 44 din 31.08.2023 privind aprobarea neasumării responsabilităţii comunei Tomnatic cu privire la organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor şi pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României , în perioada 2023 – 2029 , pentru unitățile de învățământ din comuna Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 43 din 31.08.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 42 din 27.07.2023 privind confirmarea disponibilității terenului necesar realizării obiectivului de investiție de interes local aferent proiectului ”CONSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ VERDE ÎN LOCALITATEA TOMNATIC , CLASELE I – VIII ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 2E”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 41 din 27.07.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ”CONSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ VERDE ÎN LOCALITATEA TOMNATIC , CLASELE I – VIII ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 2E”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 40 din 27.07.2023 privind aprobarea prețului apei potabile produsă , transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare , ce urmează a fi aplicat de către operatorul S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. începând cu data de 01.08.2023 , precum și aprobarea tarifului pentru serviciile de canalizare și epurare pentru întreaga arie de operare , ce urmează a fi aplicat de către operatorul S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. începând cu data de 01.08.2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 39 din 06.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici , a devizului general și valoarea cofinanțării pentru obiectivul de investiție ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Tomnatic – realizarea de piste pentru biciclete la nivel local”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 38 din 21.06.2023 privind aprobarea strategiei de tarifare a prețului / tarifului unic la apă potabilă și canalizare , din comuna Tomnatic , județul Timiș , ce urmează a fi practicat de S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. , în vederea prestării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru perioada 2023 – 2027   

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 33 din 29.05.2023 privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al comunei Tomnatic pe anul 2022

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 32 din 29.05.2023 privind aprobarea desființării postului de asistent personal al persoanei cu handicap , ocupat de către domnul

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 31 din 29.05.2023 privind aprobarea participării comunei Tomnatic din județul Timiș la parteneriatul LEADER cu denumirea ”Triplex Confinium 2023 – 2027”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 30 din 29.05.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 29 din 10.05.2023 pentru aprobarea devizului general – rest de executat 2023 conform actualizare O.U.G. nr. 47 , precum și a devizului general actualizat 2023 , privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție reprezentând ”REABILITARE , MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL DIN LOCALITATEA TOMNATIC”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 28 din 10.05.2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș și unitatea administrativ – teritorială comuna Tomnatic din județul Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 27 din 10.05.2023 privind aprobarea Planului anual de evoluție a prețurilor și tarifelor , respectiv a strategiei de tarifare realizată în baza analizei cost – beneficiu , ce urmează a fi practicată de S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 26 din 27.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul angajat pe bază de contract individual de muncă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic și pentru personalul angajat pe bază de contract individual de muncă din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 25 din 27.04.2023 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 24 din 27.04.2023 privind aprobarea angajării , pe perioadă nedeterminată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 23 din 27.04.2023 de aprobare a Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale și a celor judiciare în muncă neremunerată în folosul comunității

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 22 din 27.04.2023 pentru aprobarea însușirii prevederilor acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea unor activități și atribuții referitoare la relațiile publice precum și a unor activități și atribuții de secretariat conexe activităților de implementare a proiectelor existente la nivelul unității administrativ – teritoriale comuna Tomnatic , necesare comunei Tomnatic , în scopul realizării unor prerogative stabilite prin lege în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 21 din 30.03.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenții , a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții reprezentând ”MODERNIZARE TROTUARE ȘI COVOARE ASFALTICE PE STRĂZI ȘI ACCESE ÎN COMUNA TOMNATIC , JUDEȚUL TIMIȘ” , aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” , precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 20 din 30.03.2023 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 19 din 30.03.2023 pentru aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Tomnatic din județul Timiș în anul şcolar 2023 – 2024

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 18 din 23.03.2023 pentru aprobarea devizului general al obiectivului de investiție reprezentând ”MODERNIZARE TROTUARE ȘI COVOARE ASFALTICE PE STRĂZI ȘI ACCESE ÎN COMUNA TOMNATIC , JUDEȚUL TIMIȘ”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 17 din 23.03.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic şi a activităţilor şi serviciilor din subordinea locală

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 16 din 28.02.2023 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Tomnatic din județul Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 15 din 28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. , societate comercială în cadrul căreia comuna Tomnatic prin Consiliul Local al comunei Tomnatic are calitatea de asociat unic , pe anul 2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 14 din 28.02.2023 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare , în anul 2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 13 din 28.02.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 12 din 09.02.2023 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul privat în domeniul public al comunei Tomnatic din judeţul Timiş

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 11 din 09.02.2023 privind însușirea și aprobarea unor documentații tehnice de primă înscriere în cartea funciară , în proprietatea comunei Tomnatic din județul Timiș , în domeniul public , a unor imobile situate pe raza administrativ – teritorială a comunei Tomnatic din județul Timiș , în extravilan   

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 10 din 31.01.2023 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului având ca obiect colaborarea interinstituțională dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și unitatea administrativ – teritorială comuna Tomnatic din județul Timiș , în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” , Cod MySmis 130963

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 8 din 31.01.2023 privind aprobarea agendei culturale cuprinzând evenimentele culturale din comuna Tomnatic , în anul 2023 , pentru care se solicită cofinanțare de la Consiliul Județean Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 7 din 31.01.2023 privind adoptarea bugetului local inițial precum și a bugetului de venituri proprii pentru Şcoala Gimnazială Tomnatic , pe anul 2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 6 din 31.01.2023 privind adoptarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic“ , pe anul 2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 5 din 31.01.2023 privind adoptarea bugetului local al comunei Tomnatic din județul Timiș pe anul 2023

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 4 din 31.01.2023 privind suspendarea aplicării prevederilor Hotărârii adoptate de către Consiliul Local al comunei Tomnatic sub nr. 70 din 21.12.2022

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 3 din 31.01.2023 privind stabilirea salariului de bază lunar aferent unor funcții contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 1 din 04.01.2023 pentru aprobarea transferului sumei de 200.000 lei din contul RO89TREZ62782A980000XXXX în contul RO08TREZ62721400211XXXXX pentru acoperirea golurilor temporare de casă , operațiune necesară pentru plata salariilor şi a cheltuielilor materiale și aprobarea acoperirii deficitului la secțiunea dezvoltare din excedentul anului 2022 în sumă de 984.430,02 lei din contul RO16TREZ62721400214XXXXX în contul RO89TREZ62782A980000XXXX

2022

2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 58 din 28.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 57 din 28.12.2021 privind restabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent funcției publice locale generale de execuție referent III superior , în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil , Resurse Umane , Impozite și Taxe al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic , ocupată în prezent de doamna

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 56 din 28.12.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Tomnatic

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 55 din 20.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021 , precum și rectificarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic“ , pe anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 54 din 15.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 53 din 25.11.2021 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 52 din 25.11.2021 privind aprobarea cheltuirii sumei de 20.000 lei din contul RO43TREZ24A510103203030X , în vederea cumpărării de cadouri de sărbători pentru elevii Şcolii Gimnaziale cls. I – VIII Tomnatic precum şi pentru preşcolarii înscrişi la Grădiniţa PP din comuna Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 51 din 25.11.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 50 din 25.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 49 din 25.11.2021 pentru aprobarea Proiectului reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Tomnatic în anul şcolar 2022 – 2023

1. Studiu de oportunitate + Anexe 1-16 la HCL nr. 48

2. Caiet de sarcini + Anexe 1-15 la HCL nr. 48

Instructiuni pentru ofertanti_Zona 2 Jimbolia la HCL nr. 48

MEMORIU TEHNICO_ECONOMIC JUSTIFICATIV_Zona 2 Jimbolia la HCL nr. 48

MEMORIU la HCL nr. 48

STRATEGIA DE CONTRACTARE_Zona 2 Jimbolia la HCL nr. 48

Formulare_Zona 2 Jimbolia la HCL nr. 48

4. Model Contract la HCL nr. 48

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 48 din 25.11.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deșeurilor municipale pentru zona 2 – Jimbolia din județul Timiş , a Indicatorilor de performanţă şi a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deșeurilor municipale pentru zona 2 – Jimbolia din județul Timiş 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 47 din 25.11.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 46 din 28.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Tomnatic care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu , în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Școlii Gimnaziale Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 45 din 20.10.2021 pentru aprobarea devizului general actualizat după licitația de execuție precum și a devizului general – rest de executat , privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție reprezentând ”REABILITARE , MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL DIN LOCALITATEA TOMNATIC”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 44 din 20.10.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 43 din 07.10.2021 pentru aprobarea devizului general al obiectivului de investiție reprezentând ”MODERNIZARE TROTUARE ȘI COVOARE ASFALTICE PE STRĂZI ȘI ACCESE ÎN COMUNA TOMNATIC , JUDEȚUL TIMIȘ”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 42 din 30.09.2021 pentru aprobarea devizului general actualizat după licitația de execuție precum și a devizului general – rest de executat , privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție reprezentând ”REABILITARE , MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL DIN LOCALITATEA TOMNATIC”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 41 din 30.09.2021 privind aprobarea implementării Proiectului intitulat ”PROIECT SUPRAVEGHERE CCTV”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 40 din 30.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2021 , a bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit ”Clubul Sportiv Unirea Tomnatic” , pe anul 2021 , precum și a bugetului inițial pentru Școala Gimnazială Tomnatic , pe anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 39 din 30.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Tomnatic în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 38 din 30.09.2021 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tomnatic din judeţul Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 37 din 26.08.2021 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent unei funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 36 din 29.07.2021 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 35 din 29.07.2021 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a domnului , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 34 din 29.07.2021 privind aprobarea închirierii , prin atribuire directă , în condițiile reglementate de prevederile art. 9 alin. (2) , alin. (21) și alin. (22) din O.U.G. nr. 34 / 2013 , cu modificările și completările ulterioare , a unor terenuri reprezentând suprafeţe de păşune ce alcătuiesc pajiştea comunei Tomnatic , aflate în domeniul privat al comunei Tomnatic , în administrarea Consiliului Local al comunei Tomnatic din judeţul Timiş

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 33 din 29.07.2021 privind aprobarea modificărilor și completărilor la actul constitutiv și statutul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 33 din 29.07.2021 privind aprobarea modificărilor și completărilor la actul constitutiv și statutul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 32 din 29.07.2021 privind aprobarea încheierii , în condițiile legii , a unui contract de leasing , de către comuna Tomnatic în calitate de autoritate contractantă , în vederea achiziționării și folosirii unor utilaje necesare efectuării activităților de întreținere spații verzi de pe raza unității administrativ – teritoriale

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 31 din 29.07.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 30 din 29.06.2021 privind aprobarea implementării Proiectului intitulat ”PROIECT SUPRAVEGHERE CCTV”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 29 din 29.06.2021 privind aprobarea asocierii unității administrativ – teritoriale comuna Tomnatic – Consiliul Local al comunei Tomnatic din judeţul Timiș cu județul Timiș – Consiliul Județean Timiș precum și cu unele unități administrativ – teritoriale din județul Timiș , în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru SĂNĂTATE – MEDIU ”SAMETIM” – Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 28 din 31.05.2021 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent unei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 27 din 31.05.2021 privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al Consiliului Local al comunei Tomnatic pe anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 26 din 17.05.2021 privind aprobarea predării bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă precum și sistemului public de canalizare și stație de epurare din comuna Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 25 din 28.04.2021 privind aprobarea angajării , pe perioadă nedeterminată , la Primăria comunei Tomnatic , a domnului , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 24 din 28.04.2021 privind stabilirea cuantumului bursei de performanță , al bursei de merit , al bursei de studiu și al bursei de ajutor social , ce vor fi acordate în comuna Tomnatic în anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 23 din 28.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. , societate comercială în cadrul căreia comuna Tomnatic prin Consiliul Local al comunei Tomnatic are calitatea de asociat unic , pe anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 22 din 28.04.2021 privind însuşirea și aprobarea programului achiziţiilor publice actualizat din cursul anului 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 21 din 28.04.2021 privind aprobarea aderării comunei Tomnatic din județul Timiș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sănătate Mediu Timiș ADI SAMETIM

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 20 din 28.04.2021 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară , în domeniul public al comunei Tomnatic , a unui imobil , identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului , întocmit de persoana fizică autorizată

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 19 din 28.04.2021 privind stabilirea cotelor , valorilor impozabile , nivelurilor impozitelor şi taxelor locale , taxelor speciale şi amenzilor , în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare , pentru anul fiscal 2022

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 18 din 22.04.2021 privind adoptarea bugetului inițial pentru Şcoala Gimnazială Tomnatic , pe anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 17 din 22.04.2021 privind adoptarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic“ , pe anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 16 din 22.04.2021 privind adoptarea bugetului local al comunei Tomnatic pe anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 15 din 22.04.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă , în persoana domnului consilier local Fechete Macedon

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 14 din 30.03.2021 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 13 din 30.03.2021 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent unei funcții publice și a celor aferenți unor funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 12 din 30.03.2021 privind însușirea și aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. , societate comercială în cadrul căreia comuna Tomnatic prin Consiliul Local al comunei Tomnatic are calitatea de asociat unic , precum și a salariilor brute lunare acordate personalului angajat în cadrul respectivei societăți

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 11 din 30.03.2021 pentru aprobarea transferului sumei de 171.400 lei din contul RO89TREZ62782A980000XXXX în contul RO16TREZ62721400214XXXXX pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare 

 

PLANȘA 01 – PLAN DE SITUAȚIE REGLEMENTĂRI DRUMURI_redacted

134-R.L.U. P.U.G. Tomnatic_redacted

134-M.G. P.U.G. Tomnatic_redacted

 

134-1.1-PUG Tomnatic. 200 000 Context euroregional

134-1.2. P.U.G. Tomnatic 50.000 Context suprateritorial

134-1.3-PUG Tomnatic. 25 000 Zonificare functionala si zone de protectie la nivelul UAT

134-2.2. Situația existentă. Sinteză disfuncționalități – 5.000

134-3.1 Strategia de dezvoltare spatiala

134-3.2. Reglementări urbanistice propuse 5.000

134-3.3. Unități teritoriale de referință propuse 5.000

134-4.1 Reglementari edilitare propuse. Alimentare cu apa si canalizare

134-4.2 Reglementari edilitare propuse. Retele electrice si TC

134-4.3 Reglementari edilitare propuse. Retele de gaze naturale

134-5. Proprietatea asupra terenurilor – 5.000

 

1. Aviz A.B.A.B. _redacted

2. AVIZ A.N.I.F. _redacted

3. AVIZ AQUATIM_redacted

4. AVIZ E-DISTRIBUȚIE_redacted

5. AVIZ TRANSELECTRICA_redacted

6. AVIZ DELGAZ-GRID_redacted

7. AVIZ TRANSGAZ_redacted

8. AVIZ TELEKOM_redacted

9. AVIZ ORANGE_redacted

10. AVIZ VODAFONE_redacted

11. AVIZ EUROWEB_redacted

12. AVIZ O.C.P.I._redacted

13. STUDIU O.S.P.A._redacted

14. AVIZ M.A.D.R._redacted

15. AVIZ D.S.P._redacted

16. AVIZ A.P.M._redacted

17. AVIZ ASOCIAȚIA EXCELSIOR_redacted

18. AVIZ POLIȚIA RUTIERĂ_redacted

19. AVIZ C.N.A.I.R. D.R.D.P._redacted

20. AVIZ C.F.R. TIMIȘOARA_redacted

21. AVIZ C.F.R. BUCUREȘTI_redacted

22. AVIZ CULTURĂ_redacted

23. AVIZ S.R.I._redacted

24. AVIZ S.I.E._redacted

25. AVIZ M.A.I. _redacted

26. AVIZ M.A.P.N._redacted

27. AVIZ POLIȚIA DE FRONTIERĂ_redacted

28. AVIZ I.S.U. BANAT_redacted

29. AVIZ D.S.V.S.A._redacted

30. AVIZ DE PRINCIPIU PRIMĂRIA TOMNATIC_redacted

31. RAPORTUL INFORMĂRII PUBLICULUI_redacted

32. AVIZ O.M.V. PETROM – P.U.G. Tomnatic 26.08.2020_redacted

33. Distanțe de siguranță_redacted

34. Obiective O.M.V. Petrom – U.A.T. Tomnatic -A3_redacted

35. AVIZ DRUMURI C.J.T._redacted

36. AVIZ C.J. TIMIȘ – P.U.G. TOMNATIC 72 – 22.10.2020_redacted

37. PLAN DE ACȚIUNE_redacted

38. OPIS AVIZE 03.12.2020

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 10 din 30.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Tomnatic din județul Timiș cu Regulamentul Local de Urbanism aferent

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 9 din 24.02.2021 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare , în anul 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 8 din 24.02.2021 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere pentru imobilul situat în comuna Tomnatic în intravilan cu nr. top. 785/b din CF nr. 402028 – Tomnatic , în domeniul public al comunei Tomnatic , întocmită de PFA

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 7 din 24.02.2021 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent unei funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 6 din 24.02.2021 privind stabilirea preţului unic la apă potabilă şi a tarifului unic pentru canalizare – epurare ale operatorului S.C. Apă – Canal Tomnatic S.R.L.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 5 din 24.02.2021 privind stabilirea taxelor de închiriere și a regulamentului referitor la modalitatea de închiriere , a unor utilaje din patrimoniul comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 4 din 20.01.2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic şi a activităţilor şi serviciilor din subordinea locală

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 3 din 20.01.2021 pentru aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Tomnatic în anul şcolar 2021 – 2022

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 2 din 20.01.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă în persoana domnului consilier Chelaru Ionel

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 1 din 06.01.2021 pentru aprobarea transferului sumei de 200.000 lei din contul RO89TREZ62782A980000XXXX în contul RO08TREZ62721400211XXXXX pentru acoperirea golurilor temporare de casă , operațiune necesară pentru plata salariilor şi a cheltuielilor materiale și aprobarea acoperirii deficitului la secțiunea dezvoltare din excedentul anului 2020 în sumă de 437.268,52 lei din contul RO16TREZ62721400214XXXXX în contul RO89TREZ62782A980000XXXX

2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 17 din 29.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 16 din 29.12.2020 privind însușirea și aprobarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând comunei Tomnatic , județul Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 15 din 29.12.2020 privind însușirea și aprobarea documentațiilor tehnice de primă înscriere în cartea funciară , în domeniul public al comunei Tomnatic , a unor imobile , identificate conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor , întocmite de persoana juridică autorizată

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 14 din 29.12.2020 privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară , în domeniul public al comunei Tomnatic , a străzilor din intravilanul comunei Tomnatic , identificate conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor , întocmite de persoana juridică autorizată

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 13 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 12 din 16.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 11 din 27.11.2020 privind stabilirea preţului la apă potabilă şi a tarifului pentru canalizare – epurare , stabilirea procentului de pierderi tehnologice de apă și aprobarea programului de reparații în regie proprie al operatorului S.C. Apă – Canal Tomnatic S.R.L.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 10 din 27.11.2020 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea sistemului informatic al școlii din Tomnatic , județul Timiș , prin dotarea cu echipamente IT pentru participarea la procesul de e-educație” , precum și depunerea acestuia , în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operaţional Competitivitate , Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă , Prioritatea de investiții 2c – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare , e-învăţare , e-incluziune , e-cultură , e-sănătate , Obiectiv Specific OS 2.4. – Creşterea gradului de utilizare a internetului , Acţiunea 2.3.3. – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație , e-incluziune , e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE , Cod apel : POC/882/2/4 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație , e-incluziune , e-sănătate și e-cultură

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 9 din 27.11.2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic şi a activităţilor şi serviciilor din subordinea locală

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 8 din 27.11.2020 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 7 din 27.11.2020 pentru aprobarea Proiectului reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Tomnatic în anul şcolar 2021 – 2022

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 6 din 27.11.2020 privind aprobarea bugetului S.C. APA – CANAL TOMNATIC S.R.L. , societate comercială în cadrul căreia comuna Tomnatic prin Consiliul Local al comunei Tomnatic are calitatea de asociat unic , pe anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 5 din 09.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Tomnatic în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 4 din 09.11.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru membrii Consiliului Local al comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 3 din 09.11.2020 privind alegerea Viceprimarului comunei Tomnatic din judeţul Timiş

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 2 din 09.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 1 din 09.11.2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 44 din 28.10.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 43 din 23.10.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 42 din 23.10.2020 privind însuşirea și aprobarea programului achiziţiilor publice actualizat din cursul anului 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 41 din 23.10.2020 privind aprobarea cumpărării imobilului compus din teren și construcții , situat în comuna Tomnatic , nr. 3 , județul Timiș , precum și a imobilului compus din teren și construcții , situat în comuna Tomnatic , nr. 261 , județul Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 40 din 21.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 39 din 16.09.2020 privind aprobarea cheltuirii sumei de 30.000 lei din contul RO07TREZ24A510103200530X – Autorități executive – alte obiecte de inventar , în vederea achiziționării echipamente IT Laptop și software pentru cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale cu clasele I – VIII Tomnatic , pentru o bună desfășurare a activității școlare

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 38 din 16.09.2020 privind aprobarea cheltuirii sumei de 12.000 lei din contul RO30TREZ24A510103200101X – Autorități executive – Furnituri de birou , pentru copii , în vederea achiziționării materialelor didactice , pentru elevii preşcolari înscrişi la Grădiniţa PP din comuna Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 37 din 16.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 36 din 31.08.2020 privind rezilierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă , înregistrat sub nr. 4.128 din 31.08.2018 la Primăria comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 35 din 31.08.2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 34 din 30.07.2020 privind stabilirea și aprobarea unor spații din comuna Tomnatic , județul Timiș , pentru asigurarea colectării separate a deșeurilor precum și aprobarea dotării acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 33 din 30.07.2020 privind aprobarea angajării , pe perioadă determinată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 32 din 21.07.2020 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza administrativ – teritorială a comunei Tomnatic din județul Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 31 din 21.07.2020 privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii adoptate de Consiliul Local al comunei Tomnatic sub nr. 17 din 28.03.2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 30 din 21.07.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 29 din 30.06.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat Consiliul Local în anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 28 din 30.06.2020 privind stabilirea și aprobarea acordării unor drepturi și facilități întreg personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 27 din 30.06.2020 privind aprobarea angajării , pe perioadă nedeterminată , la Primăria comunei Tomnatic , a doamnei , în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 26 din 28.05.2020 privind încheierea exerciţiului bugetar al Consiliului Local al comunei Tomnatic pe anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 25 din 20.05.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 24 din 20.05.2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 23 din 30.04.2020 privind stabilirea cotelor , valorilor impozabile , nivelurilor impozitelor şi taxelor locale , taxelor speciale şi amenzilor , în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare , pentru anul fiscal 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 22 din 30.04.2020 privind stabilirea și aprobarea unor tarife și baremuri , pentru serviciile conexe serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din comuna Tomnatic , județul Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 21 din 30.04.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 20 din 10.04.2020 pentru aprobarea devizului general actualizat după licitația de execuție , privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție reprezentând ”REABILITARE , MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL DIN LOCALITATEA TOMNATIC”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 19 din 31.03.2020 privind aprobarea modificării anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomnatic nr. 3 din 13.01.2020 privind informațiile de interes public

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 18 din 31.03.2020 privind aprobarea aderării unității administrativ – teritoriale comuna Valcani , în calitate de membru asociat , la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Distribuție Gaz Timiș Vest” 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 17 din 27.02.2020 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent funcției contractuale de execuție secretar – dactilograf I , personal contractual angajat pe bază de contract individual de muncă în cadrul Compartimentului Registratură , Administrativ și de Întreținere al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic , ocupată în prezent de doamna

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 16 din 27.02.2020 privind însuşirea și aprobarea programului achiziţiilor publice din cursul anului 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 15 din 27.02.2020 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 14 din 20.02.2020 privind aprobarea agendei culturale cuprinzând evenimentele culturale din comuna Tomnatic , în anul 2020 , pentru care se solicită cofinanțare de la Consiliul Județean Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 13 din 20.02.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat înregistrat la Primăria comunei Tomnatic sub nr. 1.054 din 9 martie 2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 12 din 20.02.2020 privind adoptarea bugetului inițial pentru Şcoala Gimnazială Tomnatic , pe anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 11 din 20.02.2020 privind adoptarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic“ , pe anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 10 din 20.02.2020 privind adoptarea bugetului local al comunei Tomnatic pe anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 9 din 20.02.2020 privind aprobarea cuantumului și plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Distribuţie Gaz Timiş Vest” pentru anul 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 8 din 20.02.2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 7 din 23.01.2020 privind aprobarea tarifului pentru canalizare – epurare și stabilirea cantității de apă uzată preluată în sistemul de canalizare de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 6 din 23.01.2020 privind aprobarea documentației de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Tomnatic , în temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) , coroborate cu prevederile art. 28 alin. (21) din Legea nr. 51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice , republicată , cu modificările și completările ulterioare , coroborate cu dispozițiile art. IX din Legea nr. 225 / 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 / 2006 , cu modificările și completările ulterioare , Societății Apă – Canal Tomnatic S.R.L. , cu asociat unic U.A.T. Comuna Tomnatic _ 3

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 6 din 23.01.2020 privind aprobarea documentației de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Tomnatic , în temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) , coroborate cu prevederile art. 28 alin. (21) din Legea nr. 51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice , republicată , cu modificările și completările ulterioare , coroborate cu dispozițiile art. IX din Legea nr. 225 / 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 / 2006 , cu modificările și completările ulterioare , Societății Apă – Canal Tomnatic S.R.L. , cu asociat unic U.A.T. Comuna Tomnatic _ 2

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 6 din 23.01.2020 privind aprobarea documentației de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Tomnatic , în temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) , coroborate cu prevederile art. 28 alin. (21) din Legea nr. 51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice , republicată , cu modificările și completările ulterioare , coroborate cu dispozițiile art. IX din Legea nr. 225 / 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 / 2006 , cu modificările și completările ulterioare , Societății Apă – Canal Tomnatic S.R.L. , cu asociat unic U.A.T. Comuna Tomnatic _ 1

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 5 din 23.01.2020 privind stabilirea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare aferent unei funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 4 din 23.01.2020 pentru aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Tomnatic în anul şcolar 2020 – 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 3 din 13.01.2020 privind informaţiile de interes public

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 2 din 07.01.2020 pentru aprobarea acoperirii deficitului la secțiunea dezvoltare din excedentul anului 2019 în sumă de 930.210,53 lei din contul RO16TREZ62721400214XXXXX în contul RO89TREZ62782A980000XXXX

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 1 din 07.01.2020 pentru aprobarea transferului sumei de 200.000 lei din contul RO89TREZ62782A980000XXXX în contul RO08TREZ62721400211XXXXX pentru acoperirea golurilor temporare de casă , operațiune necesară pentru plata salariilor şi a cheltuielilor materiale

2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 68 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 67 din 19.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 66 din 19.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 65 din 19.12.2019 privind reorganizarea Servciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Tomnatic din județul Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 63 din 28.11.2019 pentru aprobarea Proiectului reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Tomnatic în anul şcolar 2020 – 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 62 din 20.11.2019 privind rectificarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic“ , aprobat de Consiliul Local în anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 61 din 20.11.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 59 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale Tomnatic pe anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 58 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului Clubului Polisportiv de drept public din comuna Tomnatic , denumit “Clubul Sportiv Unirea Tomnatic“ , aprobat de Consiliul Local în anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 57 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomnatic aprobat de Consiliul Local în anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 56 din 31.10.2019 pentru aprobarea devizului general actualizat în baza act adițional 2 , privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție reprezentând ”EXTINDERE , REABILITARE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TOMNATIC , JUD. TIMIȘ”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 55 din 31.10.2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică , pe raza comunei Tomnatic din județul Timiș

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 51 din 24.10.2019 privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al comunei Tomnatic din judeţul Timiş

2018